Werkwijze

Na kennismaking met alle betrokkenen brengen we de situatie in kaart en zal er een plan van aanpak aan u worden voorgelegd. In dit uitgewerkte plan staat onder meer een omschrijving van het conflict en de doelstelling van de mediation. Iedere deelnemer verbindt zich aan het plan. Vervolgens gaan we op zoek naar het echte conflict (de conflictdiagnose). Waaruit bestaat het conflict precies: gaat het om een relationeel geschil, een juridisch geschil of een financieel geschil? 

Om daar achter te komen wordt er onder meer aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Hoe was de relatie met de overledene en wat betekende hij/zij voor ieder van de erfgenamen?
  • Komt dat geschil voort uit een actueel, fundamenteel of slepend conflict, dat al jaren voortduurt?
  • Is er sprake van oud zeer?
  • Hebben zich eerder ernstige conflicten binnen de familie voorgedaan?
  • Afsluiten verleden; toekomst centraal stellen
  • Wat is er nodig om een gedragen oplossing te bereiken?
  • Hoe kan daarover worden onderhandeld met alle erfgenamen op zodanige wijze dat de belangen van de erfgenamen en de wil van de erflater worden gerespecteerd?
  • Welke oplossing is voor alle betrokkenen aanvaardbaar?

Vaststellingsovereenkomst

Uiteindelijk wordt de uitkomst en de gezamenlijke bereikte oplossing van de mediation in een vaststellingsovereenkomst opgenomen, die door alle deelnemers wordt ondertekend. Dit is een rechtsgeldige en bindende overeenkomst.

Diensten

i4mediation kan u bijstaan met verschillende soorten mediation:

nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Oog voor de eigen normen van alle deelnemers

echtscheiding

Echtscheiding

Passende zakelijke en juridische oplossingen

i4mediation-prenups

Prenups

Uitstekende start voor samenwonen of trouwen

i4Mediation-homepage

Advies

Meekijken, als klankbord fungeren of sparren over de verdere aanpak

Direct contact opnemen

Contact opnemen met i4mediation kan eenvoudig en snel.